=Licentievoorwaarden OntwerpVariant

15-3-2023

Artikel 1. Begrippen

 • Data: de door de Gebruiker in de OntwerpVariant ingevoerde gegevens van een project, inclusief de daarbij behorende berekeningen.
 • Project: een te ontwerpen project of gedeelte van een te ontwerpen project.
 • Gebruiker: de (rechts)person, die met BouwCirculair een overeenkomst heeft gesloten tot het gebruik van OntwerpVariant
 • Gebruiksrecht: het recht om gebruik te maken van de OntwerpVariant,
 • Inloggegevens: de gebruikersnaam en het wachtwoord.
 • OntwerpVariant: het door BouwCirculair ontwikkelde webbased computerprogramma waarmee op basis van toe te passen materialen de te verwachten duurzaamheid berekend kan worden met behulp van de rekentool van Eco Monitor.
 • Licentievoorwaarden: deze licentievoorwaarden van OntwerpVariant.
 • BouwCirculair: BouwCirculair B.V. (KvKnr. 70953651).
 • Eco Monitor: Eco Monitor B.V. (KvKnr. 81959990).
 • Partijen: BouwCirculair, Eco Monitor, Gebruiker.
 • Startdatum: de datum waarop deze overeenkomst ingaat en bevestigd is door BouwCirculair.
 • Abonnement: zie www.OntwerpVariant.nl

Artikel 2. Gebruiksrecht en toegang

 1. Het Gebruiksrecht tot OntwerpVariant is voor de Gebruiker exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet-sublicentieerbaar. Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief auteursrecht) verbonden aan OntwerpVariant behoren toe aan BouwCirculair en Eco Monitor.
 2. Het Gebruiksrecht start op de Startdatum.
 3. Het Gebruiksrecht eindigt op de datum waarop het Abonnement van de Gebruiker eindigt en dat niet wordt verlengd.
 4. Op de Startdatum krijgt de Gebruiker toegang tot OntwerpVariant door het geven aan de Gebruiker van de Inloggegevens.

Artikel 3. Abonnement

 1. De Gebruiker sluit een Abonnement af op de OntwerpVariant met BouwCirculair. De bij het gekozen Abonnement vermelde kosten zijn kosten per jaar.
 2. Het Abonnement wordt ieder jaar stilzwijgend met een jaar verlengd.
 3. De Gebruiker is bevoegd om het Abonnement op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 1 (één) maand.
 4. BouwCirculair heeft het recht de kosten per jaar te wijzigen met ingang van het nieuwe kalenderjaar. Uiterlijk twee maanden vóór de verlenging van het Abonnement wordt Gebruiker geïnformeerd over eventuele prijswijzigingen.

Artikel 4. Kosten

 1. Gebruiker is gehouden tot betaling van de factuur uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. En alle kosten zijn exclusief omzetbelasting.

Artikel 5. Technische ondersteuning

 1. BouwCirculair en Eco Monitor dragen zorg voor onderhoud, beheer en technische ondersteuning van OntwerpVariant. De daaraan verbonden kosten zijn begrepen in het Abonnement.

Artikel 6. Data en beveiliging

 1. Alle door de Gebruiker ingevoerde berekeningen (Data) worden opgeslagen in het voor de betreffende Gebruiker afgeschermde gedeelte van de aan OntwerpVariant gekoppelde database. Alleen de Gebruiker, BouwCirculair en Eco Monitor hebben na inloggen toegang tot dat afgeschermde gedeelte en de aldaar opgeslagen data.
 2. De Gebruiker geeft toestemming aan BouwCirculair en Eco Monitor voor het gebruik van geanonimiseerde Data voor onderzoeksmatige, monitoring doeleinden en het verbeteren van het instrument OntwerpVariant.
 3. BouwCirculair en Eco Monitor dragen zorg voor dat zij voldoet aan relevante wet- en regelgeving, waaronder die op het gebied van privacy, verwerking van persoonsgegevens en elektronisch berichtenverkeer.
 4. De licentiehouder geeft toestemming aan BouwCirculair en Eco Monitor om gegevens van Gebruiker ten behoeve van OntwerpVariant in een administratie vast te leggen, in lijn met vereisten AVG.
 5. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de inloggegevens aan derden ter beschikking te stellen om daarmee tot toegang tot OntwerpVariant en de database te krijgen.
 6. BouwCirculair en Eco Monitor behouden zich het recht voor om alle Data van de Gebruiker te verwijderen uit de database na beëindiging van het gebruik van het Abonnement.

Artikel  7. Garantie en aansprakelijkheid

 1. In geval van het niet goed functioneren van OntwerpVariant zijn BouwCirculair en Eco Monitor gehouden om het betreffende gebrek binnen redelijke termijn te herstellen na ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling, waarin de aard en omvang van de tekortkoming duidelijk is omschreven. De te stellen redelijke termijn zal in ieder geval niet korter zijn dan 14 dagen na ontvangst van de ingebrekestelling.
 2. BouwCirculair en Eco Monitor geven geen enkele garantie af over de bereikbaarheid van OntwerpVariant, maar streven naar een optimale bereikbaarheid.
 3. BouwCirculair en Eco Monitor zijn niet aansprakelijk voor:-
  1. eventuele fouten in de resultaten die door het gebruik van OntwerpVariant worden verkregen
  2. directe of indirecte schade, geleden door de Gebruiker en/of derden, die het gevolg is van het gebruik van OntwerpVariant en de door deze applicatie berekende resultaten
  3. verlies en diefstal van Data, ook niet als dat het gevolg is van virussen, hacken en andere internetcriminaliteit, noch door overige oorzaken
  4. indirecte schade, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – immateriële schade, omzetderving, winstderving, verlies, schade geleden door derden, imagoschade of andere vormen van immateriële schade, etc.
  5. voor het gebruik van OntwerpVariant in aanbestedingsdocumenten en aanverwante zaken.
 1. De aansprakelijkheid van BouwCirculair en Eco Monitor is beperkt tot een bedrag gelijk aan het Abonnement.

Artikel 8. Algemene bepalingen

 1. Op deze Licentievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Deze Licentievoorwaarden tezamen met de Abonnement vormen de volledige overeenkomst tussen partijen en vervangt iedere eerdere overeenstemming (mondeling of schriftelijk) tussen partijen over dit onderwerp, dan wel iedere andere mededeling, reclameboodschap of advertentie met betrekking tot de OntwerpVariant en de documentatie.
 3. In het geval enig onderdeel van deze overeenkomst nietig, vernietigbaar of onverbindend zou zijn, dan komt het betreffende artikellid (of het onverbindende gedeelte daarvan) te vervallen en blijven deze Licentievoorwaarden voor het overige van kracht. Voorts zijn partijen in dat geval gehouden met elkaar in overleg te treden om het onverbindende onderdeel te vervangen door een nadere afspraak die zoveel mogelijk benadert hetgeen in deze Voorwaarden oorspronkelijk werd beoogd.
 4. Eventuele geschillen, voortvloeiend uit deze Voorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Utrecht.